Projekt Mosty do minulosti prináša do školských tried nový interaktívny formát pre spoznávanie rodinných dejín.

Predstavujeme Vám Metodickú príručku, ktorá je výstupom projektu Mosty do minulosti a súčasťou novej hry s tematikou rodinných dejín. Hra Mosty do minulosti prepája problematiku malých rodinných dejín s veľkými politickými dejinami. Sústreďuje sa prevažne na obdobie 2. polovice 20. storočia, ktorému sa na vyučovaní častokrát venuje len zlomok potrebného času. Vďaka našej hre je tak možné zaradiť tieto témy do výučby hravou formou.

Ukážka jednej z hracích kariet hry Mosty do minulosti

Projekt sa primárne zameriava na 8. a 9. ročník základných škôl, no je možné ho preniesť aj na stredné školy. Tematicky je hra určená primárne ako neformálna aktivita pre obohatenie výučby dejepisu. Táto hra sa však dá využiť aj na iných, najmä humanitných predmetoch (občianska náuka, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra a i.). Obsahuje otázky z rodinných, sociálnych, kultúrnych, hospodárskych a politických dejín, ale aj praktické úlohy pre žiakov. Okrem nadobúdania nových vedomostí, projekt podporuje aj medzigeneračný dialóg v rodinách žiakov.

Ak Vás projekt Mosty do minulosti zaujal, našu Metodickú príručku môžete získať ihneď! 
Príručka obsahuje základné informácie o hre, návrh zaradenia hry do výučby a metodické cvičenia, vďaka ktorým vie učiteľ hru využiť čo najlepšie.

Okrem toho, vďaka finančnej podpore od Nadácie Slovenskej sporiteľne, máme k dispozícií 25 kusov hry, ktoré chceme rozdať do škôl. V blízkej dobe sa zameriame na získanie finančných prostriedkov na ďalšiu produkciu hry s cieľom priniesť hru na ďalšie školy. V prípade otázok či vášho záujmu o hru nás kontaktujte na emailovej adrese: mostydominulosti@gmail.com

Vyplňte formulár a stiahnite si Metodickú príručku

Kontakt - Mosty do minulosti