HistoryLab.sk zastrešuje projekt Mosty do minulosti, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa vo svojich rodinách viac rozprávali o rodinnej histórii. Podporuje tak medzigeneračný dialóg a spoznávanie rodinných dejín, ako aj prehlbovanie vedomostí z lokálnych dejín 2. polovice 20. storočia.

V rámci projektu bola vytvorená nová hra určená do základných škôl, ktorú dopĺňa pracovný zošit pre žiakov, tzv. „Rodinná kronika“. Hru je možné využiť ako nástroj pre neformálne vzdelávanie na hodinách dejepisu (príp. etickej výchovy alebo občianskej náuky) 8. a 9. ročníka ZŠ. Ku hre bola vypracovaná aj metodická príručka, ktorá pomáha učiteľom zaradiť hru do vyučovacieho procesu. Metodika bude zverejnená na našom portáli v novom kalendárnom roku. Prototyp hry bol v minulom školskom roku 2020/2021 testovaný na 7 ZŠ z rôznych oblastí Slovenska (BBSK, BSK, KSK, NSK a ŽSK) a získal pozitívne ohlasy od učiteľov i žiakov.


Projekt Mosty do minulosti vznikol ako študentský projekt v rámci vzdelávacieho programu Sokratov inštitút a jeho realizáciu finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.