Kniha „Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 – 1945„, zostavená Eduardom Nižňanským a Katarínou Psicovou, predstavuje významný prínos k pochopeniu histórie antisemitizmu a holokaustu na Slovensku. Kniha sa skladá z úvodnej štúdie od profesora Nižňanského a rozsiahlejšej časti, ktorá obsahuje dôkladne vybrané dokumenty nemeckej proveniencie, a to v dvojjazyčnom znení (nemecká a slovenská verzia dokumentov.)

Úvodná štúdia je kľúčovým prvkom tejto publikácie. Čitateľ v nej nájde prehľadný a detailný pohľad na postavenie židovskej komunity v medzivojnovom Československu, ale aj na náboženské členenie židovskej komunity na Slovensku. Zároveň je tu  čitateľovi stručne priblížená typológia autochtónneho antisemitizmu na Slovensku. Štúdia tiež detailne mapuje jednotlivé etapy zásahov proti židovskej komunite na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, čím čitateľovi umožňuje sledovať vývoj udalostí a  postupné zhoršovanie situácie židovskej minority na Slovensku. Je potrebné však dodať, že tieto zistenia už boli profesorom Nižňanským viackrát publikované.

Úvodná štúdia teda sumarizuje už predtým publikované texty profesora Nižňanského, čo je dôležité pre tých, ktorí sa s jeho dielom zatiaľ nemali príležitosť zoznámiť. Kniha je tak nielen prehľadným dielom pre nových čitateľov, ale aj cennou kompiláciou pre tých, ktorí sa o problematiku antisemitizmu a holokaustu na Slovensku už dlhšie zaujímajú. Veľmi prínosným je aj rozsiahly zoznam použitých prameňov a literatúry. Na jednom mieste sa tak nachádza prehľad väčšiny publikácií o holokauste na Slovensku, resp. relevantných archívnych fondov a zbierok k tejto téme. Istým nedostatkom je to, že obrázky, ktoré sa nachádzajú v štúdií, sú publikované len v čiernobielej verzii.

Myslím si, že farebné zobrazenie by dokreslilo propagandistický charakter jednotlivých ilustrácií a dnešný čitateľ by to náležite ocenil.

Druhá, značne rozsiahlejšia časť knihy je zameraná na dokumenty, ktoré tvoria dôležitú základňu pre pochopenie historických udalostí. Dvojjazyčný zoznam dokumentov uľahčuje orientáciu čitateľovi a umožňuje mu rýchlo identifikovať relevantné materiály. Dokumenty sú následne chronologicky usporiadané, čo poskytuje jasné sledovanie udalostí a ich postupného vývoja.

Jedným z významných prvkov zbierky je dvojjazyčné vydanie dokumentov. Tie sú uvedené v slovenskej a nemeckej verzii. Toto duálne znenie je nielen pôsobivým vizuálnym prvkom, ale aj nesmierne užitočným nástrojom pre výskumníkov a študentov, ktorí sa zaujímajú o dokumenty v ich pôvodnom znení. Celkovo publikácia obsahuje až 465 dokumentov, ktoré sa dotýkajú problematiky antisemitizmu a holokaustu na Slovensku.

Pre zlepšenie orientácie je veľmi dobrou pomôckou aj existencia zoznamu nemeckých a slovenských skratiek termínov, ktoré dokumenty obsahujú. V závere publikácie sa nachádza aj biografická príloha, ktorá obsahuje základné personálne údaje o časti osôb, ktoré sa spomínajú v dokumentoch. V kombinácii s menným a miestnym registrom tak tvorí výbornú pomôcku na prácu s touto zbierkou.

Celkovo  kniha „Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 – 1945“ ponúka hodnotný zdroj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dejiny tohto obdobia. Úvodná štúdia poskytuje dôležitý teoretický rámec a kontext, zatiaľ čo dokumenty poskytujú priame dobové svedectvo. Duálny jazykový prístup a chronologické usporiadanie dokumentov robia z tejto knihy výborný nástroj, ktorý môže bádateľ využiť pri svojom výskume a laik sa v danej téme lepšie zorientuje. Ide tak o ďalšie rozšírenie našich znalostí o tomto temnom období slovenských moderných dejín.

Eduard Nižňanský – Katarína Psicová: Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938-1945. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2021, 710 strán. ISBN 978-80-89514-99-1.

Ak si knihu zakúpite cez uvedený link, podporíte činnosť HistoryLab.skĎakujeme!

Martin Posch vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied získal v roku 2019 titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá protinacistickým odbojom v Európe. Počas štúdia absolvoval výskumné pobyty na Univerzite Karlovej v Prahe, Rakúskej akadémii vied vo Viedni a na Kingston University v Londýne. V súčasnosti pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a v Dokumentačnom stredisku holokaustu v Bratislave, v rámci ktorého od roku 2020 participuje aj na projekte European Holocaust Research Infrastructure.  Je autorom niekoľkých vedeckých štúdií a publikácie Spojenectvo z núdze: Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny a zostavovateľom niekoľkých kolektívnych monografií.