Generácia štúrovcov má v národnom príbehu výnimočné postavenie. Predovšetkým hlavného predstaviteľa Ľudovíta Štúra využíva každý politický režim podľa vlastných potrieb. Aj dnes sa mnohí snažia prisvojiť si a využiť Štúra i štúrovcov, ale o ňom aj o celej generácii vedia len málo. Aj preto by sme ich mali lepšie poznať a vnímať ich aj ako ľudí s túžbami a ideálmi, ale aj s každodennými radosťami a starosťami. V tomto smere je dôležité vedieť aj to, že ako mladíci povystrájali viacero bláznovstiev.

Autor textu: Rastislav Molda

Nahovorila: Viktória Rigová

Technická a odborná spolupráca: Vladimír Koppan

Technická spolupráca: Peter Mézeš

Editor: Branislav Kovár

Zvučka: Red Baron´s Theme by Alexander Nakarada (www.serpentsoundstudios.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

Prechody: Mozart – Requiem in D minor

Mgr. Viktória Rigová (1995) – v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu starostlivosť o deti a mládež na Slovensku v rokoch 1918 – 1945, taktiež na fenomén problémovej mládeže a jej ústavnú prevýchovu. V minulosti pracovala ako lektorka na Nitrianskom hrade a v detskom múzeu Severka. Je autorkou viacerých vedeckých článkov a spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA a APVV, medzi ktoré patrí aj projekt „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)“. Jej hlas môžete poznať z podcastov „História pre zaneprázdnených“.

Je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študoval a vedecký pobyt absolvoval aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku a externe prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje sa výskumu dejín „dlhého” 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analýze etnických stereotypov, a skúma i vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity. Je autorom dvoch monografií, viacerých vedeckých štúdií a popularizačných článkov.