Varovné správy o Mongoloch prichádzali už skôr, ale to, čo sa udialo v rokoch 1236 až 1243 bolo pre Európu šokujúce. Nielen rozsahom krutosti a ničenia, ale hlavne veľkosťou a dynamikou vojenských operácií, zaručujúcich im temer neporaziteľnosť. Do roku 1239 Mongoli ovládli národy nad Kaukazom a ruské kniežatstvá. V decembri 1240 zničili Kyjev a hneď nato v piatich prúdoch vtrhli do Poľska a do Uhorska. Severný prúd porazil v dvoch bitkách poľské kniežatá a nemeckých rytierov a podpálil Krakov. V lete 1241 plienil na Morave a na západnom Slovensku, aby sa nakoniec utáboril na brehu Dunaja oproti Ostrihomu.

Útek Bela IV. z bitky na rieke Slaná

Hlavný prúd, ktorý viedol Batu, zničil oddiel palatína Dionýza v Ruskej bráne a vtrhol do Alföldu, ako sa dá jedným slovom nazvať Veľká uhorská nížina. Dva južné prúdy zdevastovali Transylvániu a najjužnejší rozvrátil novozaložené kumánske biskupstvo v dnešnom Moldavsku. V bitke pri rieke Slaná 11. apríla 1241 Mongoli porazili tridsaťtisícovú uhorskú armádu. Zvyšok roka zotrvali v Alfölde a nepodnikali žiadne vojenské operácie.

Na Vianoce 1241 prešiel jeden tumen (asi 10 000 jazdcov) mongolského princa Kadana po ľade Dunaj, aby plienil v Panónii a zajal uhorského kráľa, ktorý bol v Záhrebe. Kráľ Belo sa však o Mongoloch včas dozvedel a ušiel na ostrovy v Jadranskom mori. Batu s hlavným vojskom opustil začiatkom roka 1242 Alföld a vybral sa cez Balkán do svojich dŕžav na Volge. Kadan sa k nemu pridal v máji. Mongoli odišli a už nikdy sa v rovnakej sile nevrátili. Očakávaný vpád do západnej Európy sa nekonal. Pri čítaní mnohých článkov a kníh o mongolskom vpáde čitateľ narazí na state o všeobecnom strachu, o obavách kráľov aj rybárov a na záver aj o zázračnej záchrane Európy. Temer všade sa píše, že Mongolov zastavila smrť veľkého chána Ogotaja v ďalekom Karakorume a povinnosť mongolských princov zvoliť si nového. Ale bolo to naozaj tak?

 

Bolo vôbec úlohou ťaženia v rokoch 1236 až 1243 dobyť Európu?

Veľký Džingischán vytvoril pre svojich potomkov ideu ovládnutia sveta. Iste ani sám netušil, aký veľký svet je, a ako ďaleko nakoniec preniknú. Pred smrťou „rozdelil svet“ svojim synom. Najstaršiemu Jochimu (Džučimu) určil časť na západ od Mongolska. Tieto územia Mongoli spoznali pri expedícii v rokoch 1219 – 1225 a hlavne pri nájazde na Kaukaz v rokoch 1220 – 1224. V samom závere nájazdu utrpeli na Volge porážku od tamojších Bulharov.

Džingischán

Snem v roku 1229 určil, že porážku treba Bulharom vrátiť. Ale Bulhari Mongolov opäť porazili. Pri ďalšom mongolskom útoku v roku 1232 sa Bulhari spojili s Kumánmi, ktorí obývali pastviny od Dnepra po Aralské jazero. Spojená armáda Bulharov a Kumánov najskôr prehrala bitku v stepiach, ale potom Bulhari odrazili Mongolov od svojho hlavného mesta.

Snem konaný v roku 1235 rozhodol vyslať veľkú armádu, ktorá konečne porazí Bulharov a podmaní si Kumánov. Za vodcu ťaženia určili Batua, syna Jochiho (Džučiho), ktorému malo územie patriť. Pridelili mu desať ďalších princov a asi stotisícovú armádu. Hlavným stratégom bol generál Subutaj, najlepší vojvodca v dejinách. Mongoli vyvrátili ríšu Bulharov na Volge a ovládli národy medzi Kaukazom a Uralom. Porazili kumánskeho náčelníka Bačmana a Kumánov začlenili do svojej armády. Batu napadol ruské kniežatstvá a urobil z nich vazalov. Ťaženie, ktoré naplánovali na sneme, bolo temer splnené. Temer, lebo malo jeden výrazný kaz. Druhý kumánsky vodca Kuten utiekol aj so 40 000 jazdcami pred Mongolmi do Uhorska.

 

Prečo sa Kumáni ocitli v Uhorsku?

Ovládnutie Konštantínopola križiakmi v roku 1204 zmenilo postavenie rímskeho kresťanstva. Takzvaní „silní“ pápeži sa snažili pokrstiť posledných pohanov na pobreží Baltu, zničiť heretikov a obrátiť východných vladárov na katolícku vieru. Uhorsko, ako krajina priamo susediaca s ortodoxnou Haličou, so Srbskom a s Bulharskom, sa stalo nástrojom Svätej stolice.

Tatári

Temer všetky pokusy dostať týchto „antikristov, ktorí nechcú byť v počte oviec Kristových“, do košiara rímskeho vikára, zlyhali. Mladý uhorský kráľ Belo, ktorý sa cítil byť „pápežským legátom“, sa roky snažil urobiť z kočovných Kumánov na svojej východnej hranici rímskych kresťanov. Popravde, žiadne veľké úspechy nedosiahol, aj keď celý proces mal na starosti ostrihomský arcibiskup a úsilie a život mu obetoval „najmúdrejší“ z Uhrov dominikán Paulus. Teraz utekajúcim Kumánom prišlo misionárske snaženie kráľa Bela vhod. So sľubovaním kresťanstva mali skúsenosti.

Už v roku 1223 sľúbili ruským vládcom, že prestúpia na ortodoxiu, keď ich ochránia pred Mongolmi. Nielenže neprestúpili, ale zbabelým útekom a rozvratom v ruských radoch zapríčinili strašnú porážku Rusov pri rieke Kalka. V roku 1227 a neskôr prestúpilo niekoľko náčelníkov s „celou famíliou“ na kresťanstvo, čo využil Belo a pripojil si k menu aj titul kráľ Kumánie.

Bojujúci Mongoli

Keď utekajúci Kuten na hraniciach Uhorska sľúbil prijať s celým národom rímsku vieru, kráľ Belo Kumánov s nadšením privítal a usadil ich v Alfölde. Narobil si tým veľké problémy nielen doma, ale hlavne u Mongolov. Batu považoval Kumánov za svojich vazalov a požiadal uhorského kráľa, aby mu ich vrátil. Zároveň varoval Bela, že ak ich ponechá v Uhorsku, krajinu napadne a zničí. Bela Kumánov odmietol vydať, a tým poskytol Mongolom legitímny dôvod na vojnu. Ťaženie Batua v rokoch 1240 až 1242 môžeme označiť ako dodatočnú výpravu za Kumánmi a snahu potrestať Bela. O tom, že by sa Mongoli po dobytí Uhorska chceli zmocniť aj Západu, nič nevieme.

Mohli Mongoli zmeniť svoje plány v Uhorsku?

Výpravu do Uhorska zorganizoval Subutaj a dodnes sa pokladá za majstrovské spojenie špionáže, velenia a logistiky. Zabúda sa však na to, že v bitke pri rieke Slaná mali Mongoli šťastie, a že ťaženie v skutočnosti nesplnilo ani jeden z hlavých cieľov. Kumáni ušli na Balkán a kráľ Belo sa zachránil útekom z bitky. Mongoli svoje ťaženie v Alfölde zastavili. Na rozdiel od európskych armád s obľubou bojovali v zime. V lete nechali kone poriadne vypásť, doplnili svoje jednotky a získavali informácie o nepriateľoch.

Subotaj (čínska kresba)

Dalo by sa očakávať, že v zime v plnej sile vytiahnu z Alföldu a zaútočia na nemecké krajiny či Rím. V skutočnosti ale ich plány nik nepoznal. Mongoli armádu neposilnili o nové jednotky, ale práve naopak. Už v lete po nezhodách s Batuom opustili Uhorsko niektorí princovia so svojimi jednotkami.

Okrem vzájomných nezhôd mali mongolskí velitelia aj problém so zásobovaním. Daniel Haličský znovu ovládol svoju krajinu a prerušil dodávky potravín z Ruska. Alföld bol príliš malý pre mongolskú jazdeckú armádu. Keď na jeseň 1241 odovzdali uhorskí sedliaci Mongolom úrodu, tí ich vyvraždili. Dokonca, aby ušetrili zásoby, zabili aj zajatcov, ktorých viedli na východ. Ich armáda zostala v Uhorsku obkľúčená nepriateľmi. Na severe odolávalo Horné Uhorsko, na západe bol účinne bránený Dunaj a na juhu vojensky nedotknutý Balkán. Mongolom zostalo jediné spojenie s vlastným zázemím cez Transylvániu a Kumániu. Na dôvažok mohli prísť aj o Rusko, kde zanechali len 30 000 mužov.

V zime 1241/42 mohli zaútočiť na Západ s ešte menšou armádou, než s akou vtrhli do Uhorska. V prípade porážky od Benátčanov alebo v Nemecku by prišli o všetko, čo slávnym ťažením od roku 1236 získali. Ak aj niekedy uvažovali o dobytí Ríma alebo Paríža, v Uhorsku takýto zámer nemohli prijať a ani neprijali. Pravdepodobne sa už pred zimou rozhodli, že potiahnu na Balkán za Kumánmi a jeden tumen s princom Kadanom vyšlú do Panónie, aby našiel a potrestal Bela.

Koho mohla zastaviť správa o smrti chána Ogotaja?

Mnohí tvrdia, že veľký mongolský útok sa skutočne začal, lebo ich jazdecké hliadky videli pri Viedni, a dokonca pri Benátkach. Ale bolo to naozaj tak? Od začiatku zimy ľudia rozbíjali ľad na Dunaji, vidiac na druhej strane pripravených Mongolov. Keď na Vianoce rieka zamrzla, prešlo Kadanove vojsko o sile asi 10 000 jazdcov do Panónie.

Ogotaj

Hliadky, ktoré Európania videli, boli obvyklým spravodajským opatrením mongolských veliteľov. Kadan s ich pomocou monitoroval situáciu ďaleko pred svojou armádou. Niekto môže tvrdiť, že hlavná mongolská armáda prešla Dunaj neskôr a pri ťažení na Západ ju zastavila správa o smrti chána. To ale odporuje dobovým správam.

Dňa 2. 2. 1242 napísali uhorskí klerici list, v ktorom oznamujú, že Mongoli sa rozptýlili po Panónii. Koncom februára 1242 bol kráľ Belo pri Jadrane, kam utiekol zo Záhrebu. Začiatkom marca došiel mongolský princ Kadan s armádou k Splitu, mysliac si, že Belo sa ukrýva na blízkom hrade Klis. Jednotky Mongolov, ktoré plienili Panóniu, ukončili obliehanie miest, hradov a kláštorov a vybrali sa za ním. Aby urýchlili svoj postup, zabili v Chorvátsku zajatcov. Ak by bola vtedy v Panónii hlavná mongolská armáda, nemalo by žiaden zmysel ukončiť bojové operácie a zbavovať sa zajatcov. Správa o smrti veľkého chána mohla zastaviť len jedno mongolské vojsko na západ od Dunaja – vojsko princa Kadana.

Pokračovanie

Použitá literatúra

  • Epistola magistri Rogerii in Miserable Carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta editum ad reverendum ominun Iohannen Pestheniensis ecclesie episcopum feliciter incipit (List magistra Rogeria k Žalostnej piesni o zničení Uhorského kráľovstva Tatármi, zloženej pre dôstojného pána Jakuba, biskupa z Preneste, sa šťastlivo začína). In: Marsina, R./ Marek, M.: Tatársky vpád. Budmerice 2008.
  • Damir Karbić, D./Sokol, M./Sweeney, J. R. (eds.): Archdeacon Thomas of Split History of the Bishops of Salona and Split. Lat. text Olga Perić. Budapest – New York : CEUPress 2006.
  • Boyle, J. A. (transl. & ed.): Genghis Kahn: The History of the World Conqueror by Ala-ad-Din Ata-Malik Juvaini. Manchester 1997.
  • Bretschneider E.: Medieval researches from eastern Asiatic sources: fragments towards the knowledge of the geography and history of central and western Asia from the 13. to the 17. century. Michigan 1888.

Obrazová príloha: www.wikipedia.org

Vzdelaním strojár a posledné roky kníhkupec. Venuje sa tvorbe replík byzantských emailov a amatérsky dejinám antiky a stredoveku Uhorska.