Vyčerpávajúcu odpoveď na základe všetkých dostupných prameňov prináša kniha Červený príval historika Vladimíra Koppana.

Červený príval Vladimíra Koppana. Knihu si môžete kúpiť aj na Martinuse.

Kniha Vladimíra Koppana (okrem iného aj autorského prispievateľa nášho portálu) Červený príval, ktorú vydalo vydavateľstvo Magnet Press Slovakia, nesie podtitul Boje medzi Váhom a Moravou, jar 1945. Tým je vymedzený geografický i časový rámec udalostí, ktorými sa zaoberá.

Koppanova monografia je zároveň akýmsi pokračovaním, a to po obsahovej i formálnej stránke, dvojdielnej publikácie Babylon armád archeológa, historika a muzeológa Pavla Šteinera, zameranej na boje medzi Ipľom a Hronom v zime 1944–1945, resp. medzi Hronom a Váhom vo februári až apríli 1945. Všetky tri publikácie tak mapujú záverečné boje, ktoré medzi sebou zviedli postupujúca sovietska a ustupujúca nemecká armáda so svojimi spojencami koncom druhej svetovej vojny na území juhozápadného Slovenska.

Hneď na začiatku treba povedať, že Červený príval i dvojdielny Babylon armád sú napriek svojim názvom vedecké monografie, kde ich autori pracovali nielen so sekundárnou literatúrou, ale aj s primárnymi prameňmi (napr. odnedávna sprístupnené sovietske vojenské archívy) a disponujú rozsiahlym poznámkovým aparátom. Takisto sú vo všetkých prípadoch vybavené prehľadnými, veľmi dobre spracovanými situačnými mapami a bohatým obrazovým materiálom, predovšetkým dobovými fotografiami, čo, prirodzene, ešte viac zvyšuje ich kvalitu.

Na druhej strane ich užšie zameranie a podrobný popis – či už jednotlivých bojov, alebo zúčastnených jednotiek – má šancu bližšie zaujať skôr špecifickejšie zameraného čitateľa než širšiu čitateľskú verejnosť so záujmom o dejiny druhej svetovej vojny, aj keď sa týkajú priamo nášho územia a nevyhýbajú sa ani postojom civilného obyvateľstva, vojnovým zločinom či pamätihodnostiam, ktoré dodnes pripomínajú popisované udalosti.

Stále vpred

Vcelku pozoruhodné je, že 150-stranová kniha je (podobne ako obaja jej predchodcovia) členená iba do dvoch kapitol (okrem úvodu, záveru, zoznamu literatúry a poznámok). V prvej kapitole nazvanej Stále vpred, od Váhu k Dunaju mapuje Koppan prípravy Bratislavsko-brnianskej operácie, organizačné členenie sovietskej i nemeckej armády a začiatok bojov, ktoré sovietske jednotky priviedli až pred brány Bratislavy. V druhej kapitole sa zameriava na bitku o Festung Pressburg, ktorú chceli Nemci brániť až do posledného vojaka, ale vzhľadom na hrozbu rýchleho obkľúčenia ju nakoniec narýchlo opustili, a sleduje priebeh bojov až po ich prenesenie za Malé Karpaty a na druhý breh rieky Moravy.

Sovietska mapa útokov Bratislavsko – brnianskej operácie

Oproti Šteinerovým knihám absentuje v tej Koppanovej anglický súhrn a menný, resp. miestopisný register. V prvom prípade je to škoda kvôli prípadným zahraničným záujemcom o túto tematiku, v tom druhom by to určite pomohlo orientácii vo faktograficky presýtenom texte. Ďalšou výčitkou by mohlo byť, že autor sa až príliš sústreďuje na opis jednotlivých akcií a bojov, pričom detailnosť faktografie (ktorú časť čitateľov určite ocení) prevláda nad čitateľnosťou textu. Trochu sa tak za všetkými tými číslami, presunmi, postupmi, útokmi, odpormi, obchvatmi a ústupmi stráca ľudský rozmer, hoci by možno stačilo do textu zakomponovať viac spomienok účastníkov a pamätníkov, ktoré by to celé poľudštili.

Ako autor sám poznamenáva, hoci sa boje v medziriečí Váhu, Dunaja a Moravy nezapísali do histórie druhej svetovej vojny veľkými písmenami, patria neoddeliteľne k nej. V bojoch sa tu stretlo proti sebe celkovo 359 000 sovietskych a 250 000 nemeckých (a maďarských) vojakov. Rozhodne teda nešlo ani o zanedbateľnú operáciu, ani o nevýznamné boje. Predovšetkým sú však dôležitou časťou našich vlastných (a zvlášť regionálnych) dejín. Ich podrobné poznanie možno nie je pre každého úplne nevyhnutné, ale povedomie o nich by malo patriť k všeobecnému prehľadu rovnako ako patrí Slavín – pamätník sovietskym vojakom, ktorí padli práve počas týchto bojov – k panoráme nášho hlavného mesta, oslobodeného v priebehu Bratislavsko-brnianskej operácie.

Vladimír Koppan: Červený príval. Boje medzi Váhom a Moravou, jar 1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2021. 152 s. ISBN 978-80-89169-75-7.

Obrazová príloha: wikipedia.org; Magnet Press Slovakia

Ak si kúpite knihu cez odkazy zdieľané v tomto článku, dostaneme malú províziu na našu činnosť.

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).