História a pôsobenie SS patrí medzi najtragickejšie okamihy ľudských dejín. České vydavateľstvo Grada sa vo svojej historickej edícii okrem špecializovaných vojensko-historických publikácií (Osprey) a publikácií o národných dejinách, resp. o dejinách civilizácií (napr. Dějiny Římské říše, Dějiny Afghánistánu) v poslednom čase zameralo hlavne na dejiny nacistického Nemecka. Svojich monografií sa tak v českom jazyku dočkali významní protagonisti Tretej ríše, napr. ministri Speer (vlastné pamäti) a Goebbels, či admiráli Canaris a Dönitz. Zatiaľ najzaujímavejším titulom z tohto radu je kniha Heinza Höhneho o dejinách najzlopovestnejšej organizácie hitlerovského Nemecka – SS (Schutzstaffel; v preklade doslova ochranný oddiel).

Heinz Höhne (1926 – 2010) bol známy nemecký novinár (Der Spiegel) a autor literatúry faktu, v ktorej sa zameriaval hlavne na obdobie nacizmu a oblasť spravodajských služieb (monografie o admirálovi Canarisovi a generálovi Gehlenovi). V roku 1967 mu vyšla jeho najznámejšia kniha Der Orden unter dem Totenkopf – Die Geschichte der SS, ktorá sa odvtedy dočkala množstva ďalších vydaní a ktorá v roku 2012 prvýkrát vyšla konečne aj v češtine. Pri jej príprave Höhne zhromaždil celkom 70 000  archívnych dokumentov z hlavného archívu NSDAP a od osobných spolupracovníkov Heinricha Himmlera. Výsledkom tejto mravčej práce bolo (a dodnes zostáva) základné dielo o vzniku a dejinách SS, ktorá sa z pôvodne niekoľkočlenného oddielu osobných Hitlerových strážcov rozrástla na takmer štát v štáte – jej paravojenská zložka Waffen-SS mala takmer milión mužov a SS postupne ovládla kriminálnu, poriadkovú i tajnú (Gestapo) políciu, ale aj spravodajskú službu; pod SS patrili aj strážne oddiely koncentračných táborov (SS-Totenkopfverbände).

V celkom 17 kapitolách, podporených mohutným poznámkovým aparátom (85 strán z 584 stranovej knihy), autor v chronologickom a tematickom poradí postupne odkrýva zrod, vzostup a pád organizácie, ktorej krvavá história, ako píše v samom závere knihy, „patrí do éry nemeckého národného štátu; činy a vplyv SS sú symbolom vyhroteného nacionalizmu a všemohúcnosti štátu“. Na inom mieste vystihuje jej podstatu (str. 396): “Ochrana Hitlerovho života, bezohľadné vykonávanie jeho rozkazov a naplňovanie jeho odkazu – to bola posvätná misia Schutzstaffel.“

Heinrich Himmler a príslušníci SS (Foto: Bundesarchiv)

Hlavná sila Höhneho knihy však tkvie predovšetkým v obrovskom a s dôrazom na detail (predovšetkým osobné výpovede) spracovanom množstve materiálu. Nejde však len o fakty a suché štatistiky, hoci aj tých je tu viac ako dosť. Hlavne tu defilujú stovky mikropríbehov viac či menej významných príslušníkov SS, ale nielen ich (jeden z najzaujímavejších je ten Felixa Kerstena, osobného zázračného maséra Heinricha Himmlera, ktorý vďaka svojmu liečiteľskému umeniu a vplyvu na Himmlera zachránil tisíce životov). Popri dejinách SS, ktorá rozhodne nebola tak monolitickou organizáciou, ako sa často javí, sa tak v tejto širokospektrálnej knihe pred čitateľom odvíjajú aj dejiny nacistického Nemecka.

Jednotky SS na východnom fronte (Foto: Bundesarchiv)

Zrejme nemálo čitateľov prekvapí, že poriadok (v zmysle plánovania, štruktúry a hierarchie), zvyčajne s nemeckou povahou spájaný, bolo presne to, čo podľa autora Hitlerovej ríši chýbalo: „Princíp vodcovej diktatúry nespočíval v autorite a poriadku, ale v úplnej absencii hierarchie a štruktúry… Tretia ríša poznala ustavičné presuny moci medzi paladinmi, prerušovanie všetkých spojení medzi nižšími pánmi režimu a utužovanie rivality medzi nacistickými funkcionármi“ (str. 331), pričom týmto neustále sa hašteriacim nacistickým pohlavárom „Hitler poskytol široké pole pôsobnosti len preto, aby si zachoval svoju absolútnu moc“ (str. 396). Aj z týchto slov vyplýva, že SS, napriek svojej povesti, nebola zďaleka tak všemocnou organizáciou, za akú sa zvykne považovať.

Jediné, čo sa dá knihe vytknúť, keď už ani jej starší vek a novšie práce nijako výrazne neznižujú jej kvalitu a výpovednú hodnotu, je občas nekorektný preklad (najmä odbornej terminológie) a s výnimkou pár čiernobielych mapiek absencia obrazovej prílohy. Na škodu by určite neboli ani organizačné schémy jednotlivých zložiek SS či napríklad stručný prehľad jednotlivých divízií Waffen-SS. Na druhej strane by sa tým určite zväčšil nielen objem, ale aj tak už pomerne vysoká cena tejto informačne nesmierne bohatej knihy.

Heinz Höhne: SS. Elita ve stínu smrti. Prel. M. Bervicová. 1. vydanie. Praha : Grada.sk 2012. 584 strán, tvrdá väzba. ISBN 978-80-247-3972-4.

Obrazova príloha: Grada.sk, Bundesarchiv

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).