Ohromný a zničujúci rozsah 2. svetovej vojny, najväčšieho globálneho konfliktu v dejinách ľudstva, bol zdokumentovaný a opísaný v rovnako ohromnom množstve kníh, odborných i populárnych prác celých generácií historikov. Sumarizujúce knihy o 2. svetovej vojne sú zväčša pomerne rozsiahle a objemné, kratších a zároveň prehľadných prác je pomenej. Túto pomyselnú medzeru sa rozhodlo vyplniť vydavateľstvo CPress (Albatros Media), ktoré v uplynulom roku 2012 prinieslo aj na náš knižný trh dvojicu takýchto „malých kníh“ o 2. svetovej vojne v rámci svojej edície Historie – Fakta – Dokumenty. Obidve knihy vychádzajú z podobnej edície amerického vydavateľstva Pearson Education Limited, ktoré sa okrem iného zameriava práve na vydávanie kníh pre mládež, študentov a priamo pre školy, ktorým najmä sú aj recenzované knihy smerované.

Autorom prvej z nich,  2. světová válka v Evropě, je profesor histórie na Juhokarolínskej univerzite (University of South Caroline) S. P. Mackenzie, ktorý sa špecializuje na vojenskú históriu a dejiny modernej Európy, so zvláštnym zameraním na interakciu medzi vojnou a spoločnosťou.

Druhá kniha, 2. světová válka na východní frontě, je prvou knihou Dr. Lee Bakera, Jr., docenta pôsobiaceho na Ústave dejín pri Cincinnatskej univerzite (University of Cincinnati), ktorého vedeckou oblasťou záujmu sú dejiny modernej Európy od roku 1648 po súčasnosť.

Ako píšu vo svojom predhovore editori originálnej americkej edície, vytvorili ju, aby preklenuli priepasť medzi súčasným bádaním, diskusiou a všeobecnými, populárne ladenými prehľadmi, ktoré často rýchlo zastarávajú. Účelom týchto kníh je podľa nich poskytnúť čitateľovi zrozumiteľný úvod vždy do jednej z významných kapitol svetových dejín a predložiť mu nielen opis udalostí, ale aj kritickú analýzu súdobých interpretácií. Pri tom im majú pomôcť nielen slovníčky pojmov a výrazov, krátke životopisy v štýle „Kto je kto?“ či prehľadná chronológia udalostí, ale aj výber pôvodných dokumentov, ktoré by mali stimulovať diskusiu medzi študentmi a ich učiteľmi a poskytnúť náhľad do primárnych prameňov používaných historikmi pri ich pokusoch o porozumenie a pochopenie minulosti. A presne to sa obom autorom, resp. obom knihám, aj celkom darí. Predstavme si ich teraz trochu bližšie.

Keďže sú obidve knihy súčasťou jednej edície, vyznačujú sa podobnou štruktúrou i formálnou úpravou. Vnútorným obsahom sa členia na tri hlavné časti: v prvej sú stručným, zhusteným, ale zároveň prehľadným spôsobom podané pertraktované dejiny (2. svetová vojna v Európe, resp. na východnom fronte), druhá časť ponúka selektívny výber pár desiatok dokumentov, ktoré tak autenticky približujú vojnu aj týmto spôsobom a tretiu časť tvoria prílohy (fotografie, chronológia, slovníček, mapy, kapitolka Kto je kto?, použitá literatúra, register). Všetko toto má čitateľ kompaktne a prehľadne podané na 130, resp. na 150 stranách aj s prílohami. Dokumenty, ktoré knihy obsahujú, pritom nie sú len akýmsi „prídavkom“, ale organicky rozširujú predchádzajúci text, v ktorom  sa na ne výrazným spôsobom aj odkazuje. Podobne sú v hlavnom texte zvýraznené dôležité udalosti (napr. názvy vojenských operácií, krycích názvov a pod.), významné osobnosti či dôležitá vojenská technika, ktoré si na rovnakých stranách môže čitateľ hneď aj ozrejmiť v krátkych encyklopedických heslách.

Čo sa úrovne a hĺbky samotného textu týka, viac ako výdatne napĺňa svoje didaktické ambície. V danom rozsahu, samozrejme, nemožno očakávať podrobné opisy, obsiahle výklady ani hĺbkové analýzy. Faktmi sa v nich však rozhodne nešetrí. Hutný text kníh je nabitý informáciami, pričom nezahlcuje. K jeho odľahčeniu určite prispievajú aj už spomínané encyklopedické „hesielka“, ktoré vysvetľujú významnejšie pojmy v texte, ako i odkazy na dokumenty, prostredníctvom ktorých môže čitateľ naozaj výrazným spôsobom „vstúpiť“ do skutočnej histórie. Aké dokumenty teda čitateľ v knihách nájde? Sú to predovšetkým úryvky z denníkov, z pamätí, ale i z prejavov či z oficiálnych správ a rozkazov. A hoci ich počet nie je nijako veľký (28, resp. 23), a nie sú ani nijako rozsiahle, dokážu neuveriteľne zosobniť a sprítomniť – hlavne mladším generáciám – už dávno vzdialené hrôzy vojny.

Dôležitou súčasťou hlavného textu kníh je aj záverečné zhodnotenie opisovaných udalostí a pokus o ich interpretáciu. Tu obaja autori nepoprú svoj americký pôvod a uhol pohľadu, nedá sa im však uprieť snaha o objektivitu.

Kombinácia výkladovej a dokumentárnej časti, jej vzájomná vyváženosť a pritom informatívna akurátnosť robí z tejto edície, resp. z oboch recenzovaných kníh viac ako vítanú pomôcku hlavne pre študentov, ale aj pre ich učiteľov. Rovnako ich možno odporučiť aj všetkým čitateľom a záujemcom o históriu, ktorí hľadajú stručný, ale pritom nie chudobný (ako sa to často stáva v prípade výpravných obrázkových publikácií, ktoré síce hýria fotografiami, kresbami a mapami, ale šetria faktmi) prehľad o 2. svetovej vojne v Európe, resp. na východnom fronte.

S. P. Mackenzie: 2. světová válka v Evropě. 1. vydanie. Prel. Marek Pavka. Brno : CPress v spoločnosti Albatros Media, a. s. 2012. 128 strán + 8 strán príloha, tvrdá väzba. ISBN 978-80-264-0020-2.

Lee Baker: 2. světová válka na východní frontě. 1. vydanie. Prel. Petr Štastný. Brno : CPress v spoločnosti Albatros Media, a. s. 2012. 160 strán, tvrdá väzba. ISBN 978-80-264-0058-5.

Obrazová príloha: Albatros media

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).